RESERVERINGSVOORWAARDEN
Uw reservering is enkel geldig wanneer u onmiddellijk betaalt. U krijgt binnen de 5-30 minuten een automatische betalingsaanvraag.
Sommige uitzonderingen nemen meer tijd in beslag. De niet-betaalde reservering vervalt zonder mededeling na 4 dagen.
Ook late reserveringen moeten vóór aankomstdatum betaald worden.
De reservatie kan gratis gewijzigd worden zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN
In geval van annulering,
meer dan 30 dagen vóór aankomst betaalt u 10 % van het totaal bedrag.
meer dan 7 dagen vóór aankomst betaalt u 35% van het totaal bedrag.
meer dan 3 dagen vóór aankomst betaalt u 60% van het totaal bedrag.
meer dan 24 uur vóór aankomst betaalt u 85% van het totaal bedrag.
24 uur en minder vóór aankomst betaalt u 100 procent van het totaal bedrag.
Bij een no-show annulering betaalt u het volledige bedrag.
 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT CAMPING MEMLING AKKOORDVERKLARING
Elke persoon die de camping betreedt, neemt kennis van dit reglement. Door betreding van het campingterrein verklaart men zich akkoord met het reglement.
 Het personeel van de camping heeft het recht om overtreders te verplichten het terrein te verlaten.
Bbq:
Barbecues zijn op het tentenveld enkel toegelaten op de voorziene plaats. Ze moeten 40 cm boven de grond staan en minimum op 1 m van brandbaar materiaal staan. Kampvuren zijn verboden. 
Geen warme houtskool in de containers wegens brandgevaar.

Orde en netheid
De kampeerplaats dient proper gehouden te worden.
Het is niet toegelaten grofvuil achter te laten op de camping. Huishoudelijk afval hoort bij het restafval, glas in de glascontainer, plastic flessen en blikjes in de PMD, papier en karton in de aparte container. 
Gras verstikkend materiaal zoals plastic, worteldoeken of gevlochten matten zijn niet toegestaan. Indien u toch een mat wil gebruiken, betaalt u een toeslag van 4 euro per nacht.

Huisdieren
Honden zijn toegelaten en moeten verplicht aan de leiband. De ontlasting van huisdieren moet gebeuren buiten het campingterrein.

Stilte en rust
Camping Memling draagt stilte en rust hoog in het vaandel. Muziek mag niet hoorbaar zijn voor de buren. Na 22.30u is alle lawaai en muziek verboden.
Douches en toiletten
Er zijn douches en toiletten in het sanitair blok, gelieve deze proper achter te laten.

Veilgheid
Op het terrein mag niet meer dan 5 km per uur worden gereden.
Mensen die niet op de camping verblijven, krijgen geen toegang tot het campingterrein.
Na 23 uur is de slagboom gesloten voor inkomend verkeer.
 
TOERISTENBELASTING:
Stad Brugge voert vanaf 1/1/2015 een toeristenbelasting van 2€ per persoon en per nacht in.
Deze belasting is van toepassing op alle logies (hotels, gastenkamers, hostels,...) met uitzondering van de vakantiewoningen die forfaitair worden belast.
Kinderen onder de 18 jaar worden vrijgesteld van de belasting.
Indien het logies BTW-plichtig is en ervoor opteert om de toeristenbelasting afzonderlijk aan de klant door te rekenen, wat internationaal gangbaar is, dan zal de belasting met BTW (momenteel 6%) worden vermeerderd.
 
PRIVACY
Alle persoonlijke gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het verwerken van de reservatie van een kampeerplaats.
Op diverse plaatsen op het terrein hangen camera’s. Deze zijn er voor de veiligheid van iedereen. Elke kampeerder stemt toe in het maken van opnames. Bij problemen kunnen deze dienen als ondersteunend materiaal.
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018.
 
 
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en boekingen, eventueel ter zake de behandeling van klachten en juridische diensten en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
 
Invullen van formulieren via de website
Als u een contact- of aanmeldformulier of op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Facebook en Twitter (social media)
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Dit geldt ook voor andere social media kanalen.
Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
 
Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen en/of
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@brugescamping.be
 
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit kan door het versturen van een e-mail aan info@brugescamping.be of brief aan Camping Memling, Veltemweg 109, 8310 Brugge.
 
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
 
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.